Utworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_KR lub JPK_VAT w programie finansowo-księgowym Fk_MbG.


Dostęp do okna w którym możemy mogli wybrać Jednolity Plik Kontrolny jaki chcemy utworzyć JPK_KR czy JPK_VAT, uzyskamy z głównego menu wybierając [Wydruki -> Tworzenie JPK].

Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest zawsze dla wybranej firmy, roku i miesiąca. Wyboru dokonujemy w oknie przedstawionym po prawej stronie, najpierw wybieramy firmę i rok, a następnie miesiąc.

Wartości kont nie mają znaczenia dla tworzonego JPK.

Pojawi się nam kolejne okno "Utwórz JPK", w którym wybieramy jaki plik chcemy utworzyć. Przyciskiem [Utwórz JPK_KR] tworzymy JPK_KRrrrr-mm za wybrany miesiąc, a przyciskiem [Utwórz JPK_VAT] zapiszemy na dysku plik JPK_VAT_rrrr-mm, gdzie rrrr to wybrany przez nas rok, a mm to miesiąc.Po kliknięciu jednego z dwóch przycisków, może miniąć kilka minut zanim program utworzy wybrany plik. Po zakończeniu tworzenia JPK zostanie wyświetlone podsumowanie pozwalające na sprawdzenie zapisanego pliku.

Obok przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_KR. Powinniśmy sprawdzić, czy "ZSiO sumy za miesiąc ..." zgadzają się z naszą syntetyką i czy sumy kwot Wn i Ma z pozycji "KontoZapisCtrl" zgadzają się z naszym dziennikiem za wybrany miesiąc.


Po prawej przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_VAT. Powinniśmy sprawdzić, czy przedstawione sumy zgadzają się z podsumowaniami w wydrukach rejestru zakupu i sprzedaży. Nr pól wymienione w podsumowaniu odpowiadają numerom pól w deklaracji VAT-7(16).

Sposób działania procedury tworzenia JPK_VAT silnie zależy od tabeli "TypyRej", której przykładową zawartość przedstawiono poniżej. Typy rejestrów zaczynające się od litery "S", to są typy rejestrów sprzedaży, a zaczynające się literą "Z", to typy rejestrów zakupu. Proszę zwrócić uwagę na "ptaszka" w kolumnie "NextMc" w wierszu dla typu rejestru "ZN". Oznacza on, że faktury wprowadzone do rejestru typu "ZN" w miesiącu np. 2016-06 w księgach rachunkowych będą uwzględnione w tym miesiącu, ale w JPK (deklaracji VAT-7) będą uwzględnione w miesiącu następnym tzn. 2016-07

W kolumnie "PoleVat" wpisany jest nr pola deklaracji VAT-7 przypisany do danego typu rejestru.

Szczególne znaczenie mają wartości w kolumnie "Jpk2Vat". Faktury wprowadzone do rejestru zakupu "ZB - Zakup i wewnętrzna sprzedaż" zostaną wpisane w JPK w werszach zakupu w polu "K_44" wartość netto i w polu "K_45" wartość VAT-u, oraz w wierszach sprzedaży w polach zależnych od stawki VAT np. dla stawki VAT = 5% wartość netto w pole "K_15" i wartość VAT-u w pole "K_16", dla stawki VAT = 23% w pole "K_19" i VAT w pole "K_20". Rejestr zakupu "ZB" przeznaczony jest dla faktur zakupu materiałów i towarów na potrzeby własne firmy np. posiłki pracowników.

Faktury wewnętrzne dokumentujące naliczony Vat dla "odwrotnego obciążenia" wprowadzamy do rejestru "ZO Zakup odwrotne obciążenie" lub "ZD Zakup odwrotne obc. - inwestycje". One również zostaną wpisane do JPK_VAT podwójnie raz jako zakup pole "K_42" netto i "K_43" Vat dla "ZD", a "K_44" netto i "K_45" Vat dla faktur z rejestru "ZO" oraz jako sprzedaż do pola "K_34" wartość netto i do pole "K_35" wartość Vat-u.

Analogicznie zostaną potraktowane faktury wewnętrzne z naliczonym VAT-em od zakupów zagranicznych, jako zakup w polach "K_44" i "K_45" oraz jako sprzedaż w polach "K_23" i "K_24".

Podobnie faktury wewnętrzne z naliczonym VAT-em od zakupu zagranicznych usług, jako zakup w polach "K_44" wartość netto i "K_45" VAT oraz jako sprzedaż w polach "K_29" wartość netto i "K_30" wartość VAT-u.

Utworzone pliki JPK są plikami tekstowymi zapisanym w katalogu programu Fk_MbG, które można otworzyć dowolnym edytorem tekstu, jednak lepiej otworzyć je w programie Internet Explorer, ponieważ IE wstępnie je formatuje do czytelniejszej postaci. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment pliku JPK_KR2016-06.xml wyświetlony w programie IE11.

Utworzony plik JPK_VAT lub JPK_KR wysyłamy na serwer MF, za pomocą programu "Klient_JPK 2.0", który można pobrać ze strony www.mf.gov.pl