Program Finansowo-Księgowy "Fk_MbG" w wersji 1.2.0 do prowadzenia pełnej księgowości
System Finansowo-Księgowy Fk_MbG działa w oparciu o jeden z czołowych systemów bazodanowych MS SQL Server https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-editions-express. Polecamy do instalacji jedną z czterech wersji: MS SQL Server 2014 (najnowsza), MS SQL Server 2012 (nowsza), albo MS SQL Server 2008 R2 (starsza) lub MS SQL Server 2005 (najstarsza).

Najnowsza wersja programu "MS SQL Server" dostępna pod adresem: MS SQL Server 2014 Express

Program "MS SQL Server 2012 Express (SQL 2012 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062. Program ściągniemy klikając przycisk "Download" dostępny pod podanym linkiem, następnie wybierając wersję 32-bitową albo 64-bitową, odpowiednią do posiadanej wersji systemu operacyjnego. SQL 2012 Express jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 10 GB danych) wersją pełnego systemu MS SQL Server 2012. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb prezentowanego programu Fk_MbG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program "MS SQL 2008 R2 Express Edition (SQL 2008 R2 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3743 po wyborze przycisku "Download" dostępnego pod podanym linkiem, wybierając wersję 32-bitową albo 64-bitową, odpowiednią do posiadanej wersji systemu operacyjnego. SQL 2008 R2 Express jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 10 GB danych) wersją pełnego systemu MS SQL Server 2008 R2. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb prezentowanego programu Fk_MbG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program finansowo-księgowy Fk_MbG pozwala prowadzić pełną księgowość. Program spełnia wszystkie warunki wymagane w Ustawie o rachunkowości, dziennik obrotów, księga główna, zestawienie sald i obrotów. W programie można między innymi wprowadzać i modyfikować Zakładowy Plan Kont (tabela "Konta"). W oparciu o Zakładowy Plan Kont możemy ewidencjować wszystkie zdarzenia gospodarcze w firmie w ujęciu finansowo-księgowym. Księgowane zdarzenia gospodarcze podzielone są na paczki zwane tutaj "Poleceniami Księgowania". Polecenia Księgowania zapisywane są w podstawowej tabeli systemu nazwanej "FkObroty".
Można również wprowadzać i drukować rejestr zakupu lub sprzedaży. W trakcie wprowadzania faktur do rejestru, możemy dopisywać i edytować kartotekę kontrahentów, oraz wzorcową tabele dekretacji dla półautomatycznego utworzenia polecenia księgowania z wprowadzonych faktur w rejestrze zakupu / sprzedaży.

Na podstawie wprowadzonych PK program księgowy sporządza różne zestawienia w tym stanów i obrotów księgi rachunkowej (analitycznej) oraz księgi głównej (syntetycznej) oraz pozwala na wygodną analizę rozrachunków nierozliczonych i drukowanie wezwań do uzgodnienia sald na koniec wybranego okresu lub wezwań do zapłaty lub not odsetkowych za nieterminowe zapłaty. Po zdefiniowaniu parametrów, program umożliwia wydruk rachunku wyników, bilansu firmy, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych lub sprawozdania F01.

Wprowadzając odpowiednie parametry, możemy wykonać na ich podstawie automatyczne rozliczenie kosztów ogólnozakładowych czy wydziałowych lub dowolne przeksięgowanie z jednych kont na inne np. przeksięgowanie sald kont kosztów i sprzedaży na konto wyniku finansowego. Parametry wprowadzamy tylko raz i dopóki nie zmienimy planu kont, w każdej chwili możemy wywołać "PK z rozliczenia" które utworzy nam polecenie księgowania, zależne od tego, co podamy w parametrach np. rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych. Od wersji programu 1.1.00 pozwala tworzyć Jednolite Pliki Kontrolne JPK_KR i JPK_VAT

Instalacje programu możemy wykonać dopiero, gdy mamy zainstalowany MS SQL Server. Do poprawnej instalacji programu Fk_MbG potrzebne będą: nazwa komputera i zainstalowanej instancji serwera, oraz hasło użytkownika "sa". Więcej o instalacji w podrozdziale Instalacja i ustawienia początkowe.

Jeśli zainstalowaliśmy poprawnie MS SQL Server i powiodła się procedura utworzenia wszystkich potrzebnych tabel programu Fk_MbG wykonywana w trakcie instalacji systemu Finansowo-Księgowego, to następnie definiujemy firmy, lata bilansowe i m-ce księgowe dla których będziemy wprowadzać obroty.


Autor przyjął założenie, że Użytkownicy programu posiadają pewną wiedzę i umiejętności w obsłudze komputera i systemów operacyjnych z rodziny Windows. Autor ma świadomość i przeprasza Użytkowników za nie w pełni i nie we wszystkich przypadkach wystarczający plik pomocy dołączony do programu. Będzie się starał go poprawiać i rozbudowywać w kolejnych wersjach programu. Wszelkie uwagi dotyczące programu proszę kierować na adres:

Usługi Komputerowe "MaGaBit"
            Maciej Gabrysiak
07-410 Ostrołęka, ul. M.Korzeniowskiej 16
tel. 29 643-20-34   kom. 602-885-310
e-mail:Minimalne wymagania sprzętowe do pracy z programem:

Komputer IBM PC z procesorem minimum Pentium 1000 MHz lub kompatybilnym, wyposażony w system operacyjny Windows XP albo nowszy (zalecany Windows 7 32-bitowy), 512 MB RAM (zalecane 2048 MB im więcej tym lepiej), kartę graficzną i monitor o rozdzielczości 800x600  lub wyższej (zalecana rozdzielczość 1024x768 lepiej większa), dysk twardy o wielkości zależnej od ilości przetwarzanych danych (minimalna wielkość wolnego miejsca na dysku po zainstalowaniu MS SQL Servera i programu Fk_MbG to 350 MB). Do wydruków pożądana jest drukarka laserowa lub atramentowa (zalecana laserowa). Ponadto wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (polecane: Firefox, Chrome).

Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w kolejnych wersjach programu. Program został po raz pierwszy udostępniony 28 lutego 2012 roku.