Utworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_PKPIR (2) w programie KsięgaMG.


Dostęp do okna w którym będziemy mogli utworzyć Jednolity Plik Kontrolny uzyskamy z głównego menu wybierając [Księga przychodów i rozchodów -> Otwórz KPiR].

Pojawi się nam okno "Księga przychodów i rozchodów", w którym wprowadzamy poszczególne pozycje do księgi. Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest domyślnie dla wybranego miesiąca. Jeśli chcemy utworzyć JPK za okres od początku roku do końca bieżącego miesiąca, to musimy skorzystać z przycisku [Konfiguruj filtry] i ustawić miesiąc początkowy na styczeń. Po zmianie miesiąca zatwierdzamy je przyciskiem [Ok].

Przyciskiem [Twórz JPK] wywołamy dodatkowe okno w którym przyciskiem [Utwórz JPK_PKPIR] tworzymy zbiór JPK_PKPIR_rrrr-mm, gdzie rrrr to wybrany przez nas rok, a mm to końcowy miesiąc.


Po zakończeniu tworzenia JPK zostanie wyświetlone podsumowanie pozwalające na sprawdzenie zapisanego pliku.

Poniżej przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_PKPIR. Powinniśmy sprawdzić, czy "Suma przychodów" i "Suma kosztów" zgadzają się z podsumowaniami z książki przychodów i rozchodów.

Aby zapewnić poprawność tworzonego JPK musimy wprowadzić wartość spisu z natury w kolumnie "Wydatki pozostałe", na początek roku ze znakiem dodatnim, a na koniec roku ze znakiem ujemnym. Dodatkowo przy wprowadzaniu wartości spisu musimy wpisać w kolumnie "Uwagi" wyraz "spis". Data wprowadzona w wierszu w którym podajemy wartość spisu, powinna być datą wykonanego spisu.

Dodatkowo wartość spisu na początek roku powinniśmy wpisać w pliku KsięgaMG.ini w wierszu "P_1" zamiast wstawionych tam wartości domyślnej "0.00". Analogicznie w wierszu "P_2" wpisujemy wartość spisu na koniec roku.

Jeśli podatnik ponosi koszty na badania badawczo-rozwojowe, to przy wprowadzaniu ich do KPiR powinien je wprowadzać w kolumnie "Wydatki pozostałe", a w kolumnie "Uwagi" wpisać "art. 26e", natomiast w kolumnie "Notatki" wprowadzić opis ponoszonych wydatków badawczo-rozwojowych.

Utworzony plik JPK jest plikiem tekstowym zapisanym w katalogu programu KsięgaMG, który można otworzyć dowolnym edytorem tekstu, jednak lepiej otworzyć je w programie Internet Explorer, ponieważ IE wstępnie je formatuje do czytelniejszej postaci. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment pliku JPK_PKPIR_2005-08.xml wyświetlony w programie Notepad++.

Utworzony plik JPK_PKPIR, na żądanie urzędu skarbowego, wysyłamy za pomocą programu Klient_JPK_2.0, który można pobrać ze strony www.mf.gov.pl