Opis programu "Pit5 i inne druki"

Przydatne adresy internetowe.

Jeśli chcesz skopiować jeden z przedstawionych linków do swoich "Ulubionych", to kliknij na wybranym adresie prawym klawiszem "myszy", następnie wybierz "Właściwości" i w oknie które się pojawi zaznacz "myszą" zawartość adresu (URL) od liter "http" do końca wiersza i skopiuj go do schowka [Ctrl+C]. Teraz uruchom swoją przeglądarkę internetową np. Internet Explorer i w pole adres wklej zawartość schowka [Ctrl+V]. Na koniec z menu przeglądarki wybierz "Dodaj do ulubionych".


1. Wprowadzenie.

Program drukuje deklaracje Pit-5, Vat-7, Cit-2, Cit-8 wykorzystując zbiory systemu Finansowo-Księgowego firmy "MaGaBit", parametry przygotowane w programie "Pit5" i odpowiednie formularze Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS. W procedurze instalacyjnej programu w wersji 2.4.18 zainstalowano formularze Pit-5 w wersji 15, Vat-7 w wersji 9, Cit-2 w wersji 17 i Cit-8 w wersji 19. Za możliwość korzystania z każdego z wymienionych druków trzeba zapłacić firmie IPS około 50 zł. Szczegóły na stronie internetowej IPS: http://www.ips-infor.com.pl/

Na podstawie parametrów przygotowanych w programie w sposób analogiczny jak dla deklaracji wymienionych wyżej można wydrukować bilans księgowy, bez potrzeby korzystania z formularza IPS-u.

Od wersji 2.4.18 można także drukować kompletny druk deklaracji Vat-7 bez korzystania z płatnej wstawki Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS.


2. Instalacja i ustawienia.

Po zainstalowaniu programu powinniśmy uruchomić procedurę "Plik->Parametry programu" i ustawić folder instalacyjny programu (o ile zmieniliśmy położenie domyślne w trakcie instalacji), katalog ze zbiorami systemu Finansowo-Księgowego i sposób kodowania polskich znaków w FK. Przykładowy wygląd ekranu po prawej:

Wróć na początek.    |     MaGaBit.com.pl


3. Zasady działania programu.

Wszystkie 4 druki deklaracji Pit-5, Vat-7, Cit-2 i Cit-8 oraz Bil1 (Bilans) funkcjonują podobnie. Najważniejszy jest zbiór DrukDane, gdzie "Druk" może być jedną z nazw: Pit5, Vat7, Cit2, Cit8 lub Bil1. Czyli będą to zbiory Pit5Dane, Vat7Dane itd. DrukDane powinien zawierać wszystkie pola liczbowe/wyliczane, które występują w deklaracji i które mają być wyliczane (albo z których program ma wyliczyć). Rekord (wiersz) składa się z 3 pól (kolumn):

1. Wiersz postaci XY999
2. Kwota pusta będzie wyliczana przez program z możliwością zmiany przez użytkownika
3. Opis dowolny - ułatwiający późniejsze podstawianie kont i parametrów do sumowania

gdzie


Zbiór ten jest podstawą do weryfikacji wprowadzanych później parametrów a po wyliczeniu przez program kwot może stanowić źródło do wypełnienia zbioru "Druk" np. Cit2. Cit2 zawiera rekordy które mają być przeniesione do deklaracji IPS-u Cit-2.

Jeśli kolumna "Wypełnij_Z" nie jest pusta, to program wypełni "Zawartość" z podanego pola zbioru Cit2Dane lub z kilku zmiennych zdefiniowanych w programie (cData, cMies, cMieR). Jeśli pole "Wypełnij_Z" jest puste, to do deklaracji IPS-u zawsze będzie przenoszone to co wpiszemy sami w kolumnie "Zawartość".

Parametry wprowadzane są do zbioru PAR_Druk, gdzie "Druk" tak jak poprzednio jest jednym z wcześniej wymienionych: Pit5, Vat7, Cit2, Cit8 lub Bil1. Każdy z nich zawiera rekordy/wiersze podstawowe typu "D" i sumy innych wierszy typu "S". Użytkownik programu musi określić tylko wiersze podstawowe, bo pozostałe są określone przez autora, albo nie istotne, bo program przelicza pola zależne. Po wyborze z menu programu parametrów odpowiedniej deklaracji musimy podać pola deklaracji, które chcemy wypełnić i z których kont księgowych ma być wypełnione dane pole deklaracji.

Na podstawie przygotowanego przez użytkownika zbioru parametrów i wybraniu jakiejś kartoteki stanów i obrotów systemu F-K program wylicza i zapisuje do zbioru "Druk" stosowne wartości, które możemy przed wydrukowaniem przejrzeć i ewentualnie poprawić.

Patrz przykładowe widoki ekranu dla deklaracji Cit-2:

   

Dla wszystkich deklaracji działa ten sam mechanizm i jest oprogramowany 4 procedurami (Ustalanie parametrów, Wyliczenia, Druk, Przeglądanie), które otrzymują tylko jako parametry nazwę deklaracji i nr wersji (nazwę kartoteki FK z której będą wyliczenia). Wyjątkiem jest wydruk bilansu, który nie korzysta z druku IPS-u. Z tego wynika, że następne deklaracje można dodać rozbudowując menu i dodając stosowne zbiory.


4. Obsługa programu.

Obsługa programu została zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024x768 Eksploatacje programu musimy rozpocząć od ustalenie parametrów dla deklaracji, którą chcemy wykorzystywać. Oto przykładowy widok ekranu z menu dla Pit-5:

Możemy się ograniczyć do ustalenia parametrów podstawowych. Dla każdego pola deklaracji, który nie jest sumą innych pól musimy określić symbol pola i konto lub konta, których odpowiednie kwoty mają dać wartość do tego pola w deklaracji. Pola określamy w kolumnie "Co_Liczyć", tak jak pokazano wyżej w podrozdziale o zasadach działania.

Aby uzyskać rozwinięcie dopuszczalnych wartości w kolumnach "Co_Liczyć", "Konto" albo "Sym_kwoty" należy nacisnąć "Ctrl+Enter" albo kliknąć myszką w trójkącik po prawej stronie wybranego pola. "Ctrl+Enter" oznacz, że naciskamy i trzymamy naciśnięty klawisz "Ctrl", a następnie klikamy klawisz "Enter".

Konto możemy podać analitycznie, albo syntetycznie gdy wpiszemy tylko pierwsze 3 cyfry konta. Dodatkowo musimy określić symbol kwoty, znak kwoty i kiedy wypełniać dane pole. Oto przykładowy widok ekranu pokazujący jakie wartości może przyjmować kolumna "Sym_kwoty":

"RN" oznacza, że wartość pola będzie wyliczona poprzez odjęcie od sumy obrotów narastających strony Winien danego konta, sumy obrotów narastających strony Ma.

"RM" podobnie tylko, że sumy obrotów miesięcznych.

"WN" oznacza, że wartość pola będzie wyliczona z sumy obrotów narastających strony Winien konta itd.

"ZS" oznacza zmianę stanu produktów (Stan końcowy - Stan początkowy).

"ST" oznacza, że w kolumnie konto wstawiono nie symbol konta, ale stałą wartość, którą program przeniesie do wybranego pola, np. procent podatku dochodowego.


W kolumnie "Znak" możemy wstawić "+" albo "-". Minus wykorzystamy w sytuacji np. konta sprzedaży na którym zwykle księgujemy obroty po stronie Ma, a my użyliśmy "Sym_kwoty" = "RN". W kolumnie "Wpisz_Gdy" wpisujemy "Z-awsze", "D-odatnia" lub "U-jemna". Oto przykładowy widok ekranu:

Jak już wspomniano, dla deklaracji podatkowych nie ma potrzeby ustalania parametrów dla pól typu "S" będących sumą jakiś innych wierszy. Dla druku "Bilans" ustali to autor programu. Jeśli jednak byśmy sami chcieli to zrobić, to będziemy mogli po uzyskaniu hasła od autora w chwili zakupu programu. Poniżej przykładowe widoki ekranu przy ustalaniu "Sum":

   

W kolumnie "Kolejność" określamy, które pola będą wyliczane wcześniej, a które później. Jeśli przykładowo pole w dziale "C" nr 26 deklaracji Cit-2 jest sumą pól nr 23 i 24, a pole nr 23 jest wynikiem pól: 21 - 19 - 20, to pole C23 musi być liczone w kolejności pierwszej, a pole C26 w kolejności drugiej itd.

Po określeniu podstawowych parametrów dla interesującej nas deklaracji możemy wybrać z której kartoteki program na wyliczyć dane dla wybranej deklaracji:


Gdybyśmy wybrali punkt 3 lub 4, to program zapytałby o nr zamkniętego miesiąca. Po zaakceptowaniu wybranej opcji, program dokona wyliczeń i wyświetli nam wyniki do ewentualnej zmiany (patrz widok ekranu z lewej).

Rezultat naszych dotychczasowych działań możemy zobaczyć wybierając z menu wybranej deklaracji opcję "Przeglądaj zbiór" np. Cit-2:

Dla wszystkich wierszy (rekordów), które mają puste miejsca w kolumnie (polu) "Wypełnij_Z" powinniśmy podstawić w polu "Zawartość" swoje własne dane.

Na podstawie kolumn "Pole" i "Zawartość" program po wywołaniu procedury "Druk Cit-2" wypełni nam odpowiednie pola w deklaracji Cit-2

Tutaj również możemy zmienić dowolne pole, a program przeliczy pola zależne. Następnie klikając na ikonce drukarki w dolnym prawym rogu ekranu możemy wydrukować naszą deklarację w całości, albo tak ustawić wydruk, aby nadrukowane na druku z US były tylko dane które wprowadziliśmy.

Swoje poprawki tego co program wyliczył w "Bilansie" na podstawie wybranej kartoteki systemu F-K musimy wprowadzać w trakcie procedury wyliczania, ponieważ w trakcie wydruku nie ma możliwości dokonania poprawek, jaka istnieje dla deklaracji korzystających z druków IPS-u.

Na koniec, życzę zadowolenia ze stosowania tego programu i proszę o wszelkie uwagi na adres:

Maciej Gabrysiak