Program "Rezerwy na odprawy emerytalne i nagr. jubileuszowe"

Podstawowe działania w programie wykonujemy w procedurze Plik -> Otwórz zbiór Rezerwy. Po wywołaniu tej opcji możemy wykorzystać menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszki, albo klawisze skrótów np. "Ctrl+F5" dla dopisania nowego rekordu/wiersza dla kolejnego nowego pracownika. Zapis "Ctrl+F8" (usuń bieżący rekord / odwołaj usunięcie) oznacza, że najpierw naciskamy i trzymamy naciśnięty klawisz "Ctrl", a dopiero później naciskamy klawisz "F8". Klawisze skrótów pokazane są po wywołaniu menu po prawej stronie. Oto przykładowy wygląd ekranu:

Rok urodzenia jest brany przez program z pola "Urodz.D" tabeli Rezerwy.Dbf, rok bilansowy z daty systemowej po odjęciu 160 dni, rok przejścia na emeryturę jest wyliczany na podstawie daty urodzenia i pola bazy danych "Płeć". Rok zatrudnienia w naszej firmie, to pole "Zatr.firma" tabeli Rezerwy, podstawa wyliczenia odprawy emerytalnej oraz podstawa do wyliczenia nagród jubileuszowych to odpowiednio pola "Pods.Odpra" i "Pods.Jubil". Wskaźnik rocznego przyrostu wynagrodzeń to pole "% Wzrostu" / 100. Procent wynagrodzenia średniego to wartość pola "Procent" w tabeli PARAMETR dla rekordu który w kolumnie "Nazwa parametru" ma "Odprawa", podobnie wskaźnik utraty wartości pieniądza w czasie to wartość pola "Procent" dla "Nazwy parametru" równego "Utrata".

Procent nagrody10, procent nagrody15, procent nagrody20, procent nagrody25, procent nagrody30, procent nagrody35, procent nagrody40 i procent nagrody45 to odpowiednie wartości zbioru PARAMETR. Swoje wartości procentów podstawy możemy ustalić wywołując procedurę "Plik - Otwórz zbiór Parametr".

Minimalną liczbę lat przepracowanych w firmie uprawniających do nagrody jubileuszowej wstawiamy w zbiorze PARAMETR dla "Nazwy parametru" równego "WFIRMIE". Rezerwy na nagrodę jubileuszową zostaną naliczone, gdy rok nagrody będzie większy lub równy od roku zatrudnienia w firmie o liczbę wstawioną w zbiorze PARAMETR w kolumnie "Za lata". Jeśli nie ma żadnego progu minimalnego należy wpisać zero.

Jeśli w zbiorze PARAMETR dla wiersza "JUB_MIN" w kolumnie "Za lata" będzie wartość różna od zera i data z kolumny "Zatr.Jubil." zbioru Rezerwy.Dbf będzie wcześniejsza od daty zatrudnienia w firmie, to procent nagrody będzie dzielony proporcjonalnie na lata poza firmą, gdzie podstawą będzie wartość podana jako "JUB_MIN" (np. płaca minimalna) dla wszystkich pracowników, oraz na lata w firmie z podstawą nagrody określoną indywidualnie dla każdego pracownika.

W zbiorze PARAMETR możemy również zdefiniować konta księgowe dla nagród i odprawy emerytalnej na podstawie których w oparciu o wyliczone wartości rezerw program utworzy polecenie księgowania do systemu Finansowo-Księgowego. W symbolu konta możemy użyć znaku specjalnego "_" (dolne podkreślenie) dla wskazania programowi, aby w tym miejscu wstawił nr pracownika z tabeli Rezerwy.

Jeśli użytkujemy program "PłaceMG" i "KadryMG" firmy "MaGaBit", to możemy polecić programowi przepisanie płacy zasadniczej z kartoteki płacowej PL_KART do pola "Pods.Jubil" i płacy średniej z pola przychodów tabeli PIT.Dbf programu "KadryMG" do pola "Pods.Odpra".

Program nie będzie liczył rezerwy na odprawę emerytalną dla tych osób, które w polu "OdprawaJuz" lub "Zwolniony" będą miały znaczek, podobnie nie będzie liczył rezerw na nagrody jubileuszowe dla osób, które w polu "Nie Jubile" lub "Zwolniony" będą miały znaczek. Także jeśli przekroczony został wiek emerytalny nagród nie rezerwujemy.

Przed uruchomieniem procedury "Wyliczenia i wydruki -> Wyliczenie rezerwy na odprawy i nagrody" dla wszystkich osób nie zwolnionych i nie usuniętych musimy podać datę zatrudnienia w naszej firmie, datę od której program liczy lata do nagród jubileuszowych (pole "Zatr.Jubil" w zbiorze Rezerwy.Dbf), podstawę do wyliczenia odprawy emerytalnej oraz podstawę do wyliczenia nagród, a także procent wzrostu wynagrodzeń indywidualnych w stosunku rocznym i płeć (K dla kobiet i M dla mężczyzn). Możemy to zrobić uruchamiając procedurę "Plik - Otwórz zbiór Rezerwy" . W ten sam sposób możemy wyświetlić na ekranie monitora wyliczone rezerwy na odprawy i nagrody.

Pozycje na wydruku rezerw oznaczone jako "Old" dotyczą wartości rezerw naliczonych za lata ubiegłe, bez takiego oznaczenia - roku bazowego.

Wyliczane wartości zaokrąglane są do tylu miejsc po przecinku, ile podamy w zbiorze PARAMETR dla "Nazwy parametru" = "ZAOKRAG" w kolumnie "Za lata". Zero oznacza zaokrąglanie do pełnych złotych, "1" zaokrąglanie do dziesiątek złotych, "2" do setek, a "-1" do dziesiątek groszy, "-2" do groszy.

Tworząc w procedurze "Wyliczenia i wydruki - Polecenie księgowania do FK" polecenie księgowania możemy zaznaczyć opcję "Czy polecenie księgowania jest stornem poprzedniego", utworzyć takie polecenie, dołączyć do systemu Finansowo-Księgowego. Następnie możemy zmienić parametry np. wskaźnik wzrostu płac, procent utraty wartości pieniądza w czasie, nową płacę średnią (podstawę do wyliczenia odprawy emerytalnej), nową płacę zasadniczą (podstawę do wyliczenia nagród) zanim przeliczymy rezerwy na następny rok bilansowy.

Wróć na początek.     |     www.MaGaBit.com.pl


A - Opis sposobu utworzenia rezerw na odprawy emerytalne.

 1. rok urodzenia
 2. rok bilansowy sprawozdawczy (np. 2002)
 3. rok przejścia na emeryturę

   

  a + 65 do 67 mężczyźni

   

  a + 60 do 67 kobiety
  nowy wiek emerytalny

 4. rok zatrudnienia w naszej firmie
 5. podstawa do wyliczenia odprawy emerytalnej np. przychód z ostatniego PIT11
  (lub wynagrodzenie średnie z 12 miesięcy w roku bilansowym - brutto jak do urlopu)
 6. podstawa do wyliczenia nagrody jubileuszowej np. wynagrodzenie zasadnicze na koniec roku bilansowego.
 7. ilość lat przez które należy odkładać pieniądze na odprawę (c-d)
 8. wskaźnik rocznego przyrostu wynagrodzeń średnich w okresie rok bilansowy do roku wypłaty np. 5% rocznie
 9. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń za cały okres od roku bilansowego do roku wypłaty. (1 + h) c-b
 10. przewidywane wynagrodzenie średnie w roku odejścia na emeryturę = e * i
 11. przewidywana kwota odprawy = j * procent wynagrodzenia średniego (np. 200 %)
 12. statystyczna średnioroczna kwota ( rata) jaką należy odkładać na odprawę = k / (c-d)
 13. wskaźnik utraty wartości pieniądza w czasie np. WIBOR na 31 grudzień roku bilansowego
 14. zdyskontowana (realna w roku bilansowym) rata rezerwy na odprawę = s * 1 / (1+WIBOR)c-b
 15. kwota rezerwy w latach ubiegłych (od zatrudnienia do roku bilansowego) = s * (b-d-1) * 1 / ( 1+WIBOR)c-b

 

Procent wynagrodzenia średniego dla wyliczenia odprawy może być różny w zależności od liczby przepracowanych lat w chwili przejścia na emeryturę. Podajemy początkową i końcową liczbę lat dla każdego różnego procentu wynagrodzenia średniego. Przykładowo gdy 200 % wynagrodzenia płacimy po przejściu na emeryturę po 20 latach pracy, a 300 % po przepracowanych 25 latach, to w PARAMETRACH podajemy:

"ODPRAWA ZaLata=20 Procent=200"

"ODPRAWA ZaLata=24 Procent=200"

"ODPRAWA ZaLata=25 Procent=300"

"ODPRAWA ZaLata=50 Procent=300"

Liczbę lat przepracowanych w chwili przejścia na emeryturę program wylicza na podstawie pola "Zatr.Odprawa". Jeśli to pole dla pracownika nie wypełnimy, to program wstawia do niego datę zatrudnienia w firmie.

Wróć na początek.    |     Strona internetowa firmy MaGaBit


B - Opis sposobu utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe


b

rok bilansowy sprawozdawczy

 

 

c0

 

za 10

c1

lata w których przypadają wypłaty nagród jubileuszowych

za 15

 

c2

 

za 20

 

c3

 

za 25

 

c4

 

za 30

 

c5

 

za 35

 

c6

 

za 40

c7

 

za 45

d

rok zatrudnienia w naszej firmie

 

 

f

podstawa do wyliczenia nagrody jubileuszowej np. wynagrodzenie zasadnicze na koniec roku bilansowego.

 

 

g0

 

c0-d

 

g1

ilość lat przez które należy odkładać pieniądze na nagrody =

c1-d

 

g2

 

c2-d

 

g3

 

c3-d

 

g4

 

c4-d

 

g5

 

c5-d

 

g6

 

c6-d

 

g7

 

c7-d

 

 

 

 

 

h

wskaźnik rocznego przyrostu wynagrodzenia zasadniczego w okresie (rok bilansowy do lat wypłat nagród)

 

 

 

 

 

 

i0

 

i0 = (1+h)c0-b

 

i1

wskaźnik wzrostu wynagrodzenia zasadniczego za cały okres

i1 = (1+h)c1-b

 

i2

 

i2 = (1+h)c2-b

 

i3

 

i3 = (1+h)c3-b

 

i4

 

i4 = (1+h)c4-b

 

i5

 

i5 = (1+h)c5-b

 

i6

 

i6 = (1+h)c6-b

 

i7

 

i7 = (1+h)c7-b

 

j0

w roku c0

j0 = f * i0

 

j1

przewidywane wynagrodzenie zasadnicze w roku c1

j1 = f * i1

 

j2

w roku c2

j2 = f * i2

 

j3

w roku c3

j3 = f * i3

 

j4

w roku c4

j4 = f * i4

 

j5

w roku c5

j5 = f * i5

 

j6

w roku c6

j6 = f * i6

 

j7

w roku c7

j7 = f * i7

 

 

 

 

 

v1

liczba lata przepracowanych w firmie do liczby lat nagrody ogółem

 

v2

liczba lat przepracowanych poza firmą do liczby lat nagrody ogółem

 

p

kwota nagrody wg płacy najniższej przeliczona wskaźnikiem wzrostu płac

 

 

 

 

 

k0

 

k0 = (j0*v1 + p*v2) * % nagrody10

 

k1

przewidywane kwoty nagród

k1 = (j1*v1 + p*v2) * % nagrody15

 

k2

 

k2 = (j2*v1 + p*v2) * % nagrody20

 

k3

 

k3 = (j3*v1 + p*v2) * % nagrody25

 

k4

 

k4 = (j4*v1 + p*v2) * % nagrody30

 

k5

 

k5 = (j5*v1 + p*v2) * % nagrody35

 

k6

 

k6 = (j6*v1 + p*v2) * % nagrody40

 

k7

 

k7 = (j7*v1 + p*v2) * % nagrody45

 

 

 

 

 

s0

 

k0 / (c0-d)

 

s1

statystyczna kwota (rata ) jaką należy odkładać

k1 / (c1-d)

 

s2

 

k2 / (c2-d)

 

s3

 

k3 / (c3-d)

 

s4

 

k4 / (c4-d)

 

s5

 

k5 / (c5-d)

 

s6

 

k6 / (c6-d)

 

s7

 

k7 / (c7-d)

 

ł

wskaźnik utraty wartości pieniądza w czasie np. WIBOR na 31 grudzień roku bilansowego

 

 

 

 

 

 

m

zdyskontowane średnie w roku bilansowym raty na rezerwy na nagrody jubileuszowe

 

 

 

za 10 lat

m0 = s0*1/ (1+WIBOR)c0-b

 

 

za 15 lat

m1 = s1*1/ (1+WIBOR)c1-b

 

 

za 20 lat

m2 = s2*1/ (1+WIBOR)c2-b

 

 

za 25 lat

m3 = s3*1/ (1+WIBOR)c3-b

 

 

za 30 lat

m4 = s4*1/ (1+WIBOR)c4-b

 

 

za 35 lat

m5 = s5*1/ (1+WIBOR)c5-b

 

 

za 40 lat

m6 = s6*1/ (1+WIBOR)c6-b

 

 

za 45 lat

m7 = s7*1/ (1+WIBOR)c7-b

 

 

 

 

 

n

kwota rezerwy w latach ubiegłych od zatrudnienia do roku bilansowego

 

 

 

 

n0 = s0*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c0-b

 

 

 

n1 = s1*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c1-b

 

 

 

n2 = s2*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c2-b

 

 

 

n3 = s3*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c3-b

 

 

 

n4 = s4*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c4-b

 

 

 

n5 = s5*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c5-b

 

 

 

n6 = s6*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c6-b

 

 

 

n7 = s7*(b-d-1)* 1/(1+WIBOR)c7-b

 


Wróć na początek.    |     Strona internetowa firmy MaGaBit


Przykład nr 1 wyliczenia A i B dla hipotetycznego pracownika


mężczyzna, pełnosprawny, nie brał odprawy

a

data urodzenia

25.02.1969

 

b

rok bilansowy

2002

 

c

data emerytury

2034 (1969+65=2034)

 

d

data zatrudnienia

23.08.1999

 

e

wynagrodzenie z 12 m-cy

1613

 

f

wynagrodzenie zasadnicze na 31. 12. 2002

800

 

c

lata nagród jubileuszowych

 

 

 

po 15 latach

2014

 

 

po 20 latach

2015

 

 

po 25 latach

2024

 

 

po 30 latach

2029

 

 

po 35 latach

2034

 

g

ilość lat przez które należy odkładać odprawę

2034 - 1999 = 35

 

g1

= c1 - d

15

 

g2

 

20

 

g3

 

25

 

g4

 

30

 

g5

 

35

 

h

wskaźnik rocznego wynagrodzenia 3.5% rocznie

0,035

 

i

= (1+h)c-b = (1+0,035 )2034-2002 = 1,03532 =

3,0067

 

 

 

 

 

c1

= (1+h) c1-b = (1+0,035)2014-2002 =

1,03512 = 1,5110

 

c2

=

1,03517 = 1,7546

 

c3

=

1,03522 = 2,1315

 

c4

=

1,03527 = 2,5315

 

c5

=

1,03532 = 3,0067

 

 

 

 

 

j

przewidywane średnie wynagrodzenie z 12 m-cy

1613*3,067=4850

 

j1

=f * i1

800 * 1,51 = 1209

 

j2

=

800 * 1,7946 = 1436

 

j3

=

800 * 2,1315 = 1705

 

j4

=

800 * 2,5315 = 2025

 

j5

=

800 * 3,0067 = 2405

 

 

 

 

 

k

przewidywane kwoty od odprawy

2j = 2 * 4850 = 9700

 

k1

przewidywane kwoty nagród jubileuszowych

k1 = j1 * 1 = 1209

 

k2

 

k2 = j2 * 2 = 2872

 

k3

 

k3 = j3 * 2 = 3410

 

k4

 

k4 = j4 * 2 = 4050

 

k5

 

k5 = j5 * 2 = 4810

 

 

 

 

 

s

statystyczna rata odprawy = k / ( c-d) = 9700 /(2034-1999)

= 277

 

s1

statystyczna rata nagrody = k1 /(c1-d) =1209 / (2014-1999) = 1209 / 15

= 81

 

s2

= k2 / 20

= 144

 

s3

= k3 / 25

= 136

 

s4

= k4 / 30

= 135

 

s5

= k5 / 35

= 137

 

 

 

 

 

ł

WIBOR na 31.12.2002 6,17%

0,0617

 

m

zdyskontowana rata odprawy (realna w roku bilansowym 2002)

 

 

 

m = s * 1 / (1+WIBOR)(c-b) = 277 * 1 / (1,0617 )32 = 277 * 1 / 67929 =

41

 

m1

= s1 * 1 / (1+WIBOR )(c1-b)= 81 * 1 / 1,01712 = 81 * 1 / 2.0512 =

39

 

m2

= 144 * 1 / 2, 7671 = 144 * 0,36 =

52

 

m3

= 136 * 1 / 3,7328 = 136 * 0,27 =

37

 

m4

= 135 * 0,2 =

27

 

m5

= 137 * 0,147 =

20

 

 

Suma m od 1 do 5 =

175

 

 

 

 

 

n

kwota rezerwy na odprawę w latach ubiegłych

 

 

 

n = s * (b-d-1) * 1 / ( 1+ WIBOR )(c-b) = 277 * 2 * 0,148 =

82

 

n1

= s1 * (b-d-1) * 1 / (1+WIBOR)(c-d) = 81 * 2 * 1 / 2,0512 =

78

 

n2

=144 * 2 * 1 / 2,7671 =144 * 2 * 0,3614 =

104

 

n3

=136 * 2 * 1 / 3,7328 =136 * 2 * 0,2679 =

74

 

n4

=135 * 2 * 1 / 5,0355 =135 * 2 * 0.1986 =

54

 

n5

=137 * 2 * 1 / 6,7929 =137 * 2 * 0,1472 =

40

 

 

Suma n od 1do 5 =

350

 

 

     

Na koniec, życzę zadowolenia ze stosowania tego programu i proszę o wszelkie uwagi na adres

Maciej Gabrysiak