Utworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_MAG lub JPK_FA w programie TowaryMbG (Sprzedaż i magazyn).


Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest zawsze dla wybranej firmy, roku i miesiąca. Wyboru dokonujemy w oknie przedstawionym po prawej stronie, najpierw wybieramy firmę i rok, a następnie miesiąc i symbol magazynu.

Dostęp do okna w którym będziemy mogli wybrać Jednolity Plik Kontrolny jaki chcemy utworzyć JPK_MAG czy JPK_FA, uzyskamy z głównego menu wybierając [Wprowadzanie -> Tworzenie JPK].

Pojawi się nam kolejne okno "Utwórz JPK", w którym wybieramy jaki plik chcemy utworzyć. Przyciskiem [Utwórz JPK_MAG] tworzymy JPK_MAGsss_rrrr-mm za wybrany miesiąc, a przyciskiem [Utwórz JPK_FA] zapiszemy na dysku plik JPK_FA_rrrr-mm, gdzie sss to symbol magazynu, rrrr to wybrany przez nas rok, a mm to miesiąc.Po kliknięciu jednego z dwóch przycisków, program utworzy wybrany plik. Po zakończeniu tworzenia JPK zostanie wyświetlone podsumowanie pozwalające na sprawdzenie zapisanego pliku.

Obok przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_MAG. Powinniśmy sprawdzić, czy "Sumy wartości: PZ, WZ, RW i MM" zgadzają się z podsumowaniem poszczególnych dokumentów dla wybranego magazynu na wydruku obrotów.


Po prawej przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_FA. W pliku JPK_FA pominięte są pozycje sprzedaży, które przeszły przez drukarkę fiskalną. Powinniśmy sprawdzić, czy "Suma wartości brutto i netto za miesiąc ..." zgadza się z naszym rejestrem sprzedaży za wybrany miesiąc.

Tworzony plik JPK_FA będzie poprawny przy założeniu, że wystawiane w programie faktury nie dotyczą: "metody kasowej", "samofakturowania", "faktur z egzekucji", "fakturowanie przez przedstawiciela", nie dotyczą wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, "przez drugiego podatnika w transakcji trójstronnej", "faktur tylko z marżą", "faktur zaliczkowych". Wyżej wymienione sformułowania przytoczyłem na podstawie struktury JPK_FA udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Pomijam te faktury, bo nie mam obecnie danych, żeby je poprawnie obsłużyć.

Przy sprzedaży zwolnionej w pliku TowaryMbG.ini w wierszu "P_19A" trzeba będzie podać podstawę prawną zwolnienia z VAT-u. Przy fakturach korygujących w polu "Informacje1" musimy wpisać przyczynę korekty, a w polu "Informacje2" okres korygowanej faktury i oczywiście "Typ" i nr faktury korygowanej w polu "Nr faktury korygowanej"

Utworzone pliki JPK są plikami tekstowymi zapisanym w katalogu programu TowaryMbG, które można otworzyć dowolnym edytorem tekstu, jednak lepiej otworzyć je w programie Internet Explorer, ponieważ IE wstępnie je formatuje do czytelniejszej postaci. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment pliku JPK_FA_2017-06.xml wyświetlony w programie Notepad++.