Przygotowanie tabeli Receptury, oraz zlecenia produkcyjne w programie TowaryMbG.


Wprowadzanie zleceń produkcyjnych zawsze dokonujemy do aktualnie wybranego miesiąca księgowego i magazynu wybranego w sposób opisany w Zasadach działania. Symbol wybranej firmy i miesiąca księgowego i magazynu jest widoczny w tytule okna.

Zanim stworzymy zlecenie produkcyjne, wcześniej musimy zdefiniować tabelę MReceptury, w której określamy jakie surowce, materiały lub towary wchodzą w skład danego wyrobu. Dostęp do kartoteki MReceptury, uzyskamy z głównego menu [Wyroby -> Receptury wyrobów].

Aby możliwe było korzystanie ze zleceń produkcyjnych, musimy wcześniej mieć w kartotece MTowary zdefiniowane pozycje oznaczone jako "Wyroby", to znaczy pole "Wyróżnik" ma być ustawione na "Wyroby". Dodatkowo w kartotece MTowary muszą istnieć rekordy o wyróżniku "Towary / materiały" albo "Surowce".

Dopisywanie nowych pozycji do kartoteki MTowary wykonamy poprzez wprowadzanie przychodów z ustawionym typem dokumentu jako "BO" albo "PZ" tak jak to opisano w rozdziale o wprowadzaniu dokumentów..

Przy wprowadzaniu przychodów, gdy podamy symbol towaru, którego dotychczas nie było w naszej kartotece, to program umożliwi nam od razu wprowadzenie wszystkich potrzebnych danych. Tak jak to pokazano poniżej.

Podobne okno uzyskamy z poziomu przeglądania kartoteki MTowary wybierając z [MenuTowary -> Zmień wiersz]. Mamy możliwość poprawienia nazwy, wyróżnika, stawki Vatu lub jednostki miary lub ceny detalicznej.

Jak już mamy zdefiniowane w kartotece MTowary pozycje dla naszych wyrobów, oraz surowców z których powstają nasze wyroby, to możemy określić recepturę wybranego wyrobu wybierając z menu [Wyroby -> Receptury wyrobów].

Nową pozycję do tabeli MReceptury możemy dopisać używając menu na górze, albo za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl + F5].

Jeśli jednostka miary wyrobu jest różna od jednostki normatywnej, to określamy przelicznik z jednej na drugą. Program przy generowaniu rozchodów dla zlecenia produkcyjnego ilość podaną dla danego surowca mnoży przez "przelicznik".
Po dodaniu nowego wyrobu, powinniśmy się ustawić na wierszu zawierającym ten wyrób, to przy dopisywaniu kolejnego składnika tego wyrobu nie będziemy musieli ustawiać na nowo symbolu wyrobu.

Jak utworzymy kompletną listę wszystkich surowców dla danego wyrobu, to możemy przygotować zlecenie produkcyjne wybierając z menu [Wyroby -> Zlecenia produkcyjne]. Wyświetli nam się nowe okno z wszystkimi dotychczas wystawionymi w wybranym miesiącu zleceniami.

Nową pozycję do tabeli MZlecenia możemy dopisać używając menu na górze, albo za pomocą skrótu klawiaturowego [Ctrl + F5].

W oknie nowego zlecenia w polu [Ilość] wstawiamy ilość jednostek wyrobu do wyprodukowania, a w pozycji [Cena] podajemy cenę wyrobu według kosztów wytworzenia (cenę Przychodu Wewnętrznego).
Numer zlecenia proponowany przez program składa się z dwu cyfrowego identyfikatora rok, następnie dwu cyfrowy identyfikator wybranego miesiąca i trzy cyfrowy numer kolejny w wybranym miesiącu.

Dla przygotowanego zlecenia produkcyjnego możemy za pomocą [MenuZlecenia -> Twórz RW] wygenerować Rozchód Wewnętrzny. Dla wybranego zlecenia będą tworzone odrębne RW dla każdego wyrobu ze zlecenia. Poniżej przedstawiono dokument RW dla zlecenia numer 0503003 i wyrobu ROL01


Podobnie możemy za pomocą [MenuZlecenia -> Generuj PW] wygenerować Przychód Wewnętrzny. Dla wybranego zlecenia będzie utworzony jeden PW. Poniżej przedstawiono dokument RW dla zlecenia numer 0503003 i wyrobu ROL01 i dokument PW dla zlecenia 0503003.