Wprowadzanie wyciągów bankowych.

Wprowadzanie wyciągów bankowych uzyskamy po wybraniu z głównego menu [Wprowadzanie -> Wprowadzanie wyciągów           Ctrl+V].

Wprowadzanie wyciągów zawsze dokonujemy do aktualnie wybranego miesiąca księgowego i rachunku bankowego wybranych w sposób opisany w Zasadach działania. Symbol wybranej firmy i miesiąca księgowego oraz symbol rachunku widoczny są w tytule okna.

W razie potrzeby użytkownik może dodać swój nowy rachunek bankowy (patrz: Definiowanie rachunków bankowych).

Po wywołaniu okna wprowadzania wyciągu, wybieramy datę której dotyczy wyciąg i jeśli były wcześnie wprowadzone jakieś zapisy to naciskamy przycisk [Lupy] obok pola z nr wyciągu, aby wyszukać te dane. Jeśli kursor jest w polu "Nr wyciągu", to zamiast kliknąć w przycisk [Lupy], możemy użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl + Enter]). Po uruchomieniu wyszukiwania danych z wybranego dnia i rachunku bankowego w oknie poniżej pojawią się dane wprowadzone wcześniej, albo przepisane z programu "PrzelewMbG" lub "BankFk".

Jeśli jesteśmy pewni, że nie mamy wprowadzonych żadnych danych z danego dnia, to wypełniamy pozostałe pola: nr wyciągu, saldo początkowe i końcowe. Następnie naciskamy przycisk [Dodaj wiersz] (skrót klawiaturowy to lewy Alt + D)

W chwili uruchomienia procedury wprowadzania wyciągu, program sprawdza, czy wybrany rok i miesiąc bilansowy są zgodne z rokiem i miesiącem komputerowym i jeśli nie są zgodne to sygnalizuje to stosownym komunikatem. Jeżeli zignorujemy komunikat to możemy wyciąg z jednego miesiąca wprowadzić do zupełnie innego miesiąca (patrz widok ekranu poniżej). Aby tego uniknąć to proszę sprawdzać, czy rok i miesiąc w tytule okna zgadza się z rokiem i miesiącem daty wysiągu.

Nr kolejny wiersza program sam nadaje (kolumna LP). My wprowadzamy kwotę bez znaku (przychody), która zwiększa saldo konta bankowego, albo ze znakiem "-" (rozchody) gdy kwota zmniejsza saldo konta. Następnie wprowadzamy symbol kontrahenta z kartoteki kontrahentów wspólnej dla WyciągMG, PrzelewMbG i Fk_MbG.

Jeśli nie pamiętamy symbolu kontrahenta, to możemy wprowadzić początkowe znaki kontrahenta i nacisnąć [Ctrl + Enter], to program pokaże jakich kontrahentów mamy już wprowadzonych o symbolu zaczynającym się od podanych znaków. Klawiszami strzałek i [Pg Down] oraz [Pg Up] możemy przewijać kontrahentów w podoknie pokazanym powyżej, a klawiszem [Enter] zaakceptować kontrahenta z wybranego wiersza. Prezentowanych kontrahentów program wybiera z tabeli "Kontrahe" w ramach wybranej firmy.

Jeśli w naszej kartotece nie ma kontrahenta o wprowadzonym symbolu, to możemy go dopisać do kartoteki, po zatwierdzeniu sześcio znakowego symbolu klawiszem [Enter] i potwierdzeniu zamiaru dopisania nowego kontrahenta. Jeśli nie zależy nam na zapamiętaniu danego podmiotu w naszej kartotece kontrahentów, to jako symbol możemy wprowadzić [000000] (nazwa i adres kontrahenta nie zostanie zapamiętana), a jego nazwę wprowadzić w kolumnie "Nazwa podmiotu".


Kontrahentów możemy dodawać także wybierając z menu głównego [Wprowadzanie -> Kartoteka kontrahentów           Ctrl+J] ale również ich przeglądać, modyfikować albo usuwać pod warunkiem że nie mamy wprowadzonego żadnego wiersza wyciągu z kodem kontrahenta usuwanego. W oknie kontrahentów możemy zmienić sposób uporządkowania naciskając [lewy Alt + U] i wybieramy uporządkowanie według nazwy skróconej, albo jeśli znamy NIP poszukiwanego kontrahenta to wg NIP-u i w polu obok szukaną wartość. Poprzez przycisk [Dodaj kontrahenta] albo skrótem klawiaturowym [lewy Alt + D] możemy dodać nowego kontrahenta do tabeli "Kontrahe".

Jeśli w oknie kontrahentów zauważymy jakieś błędnie wprowadzone dane, to od razu możemy je poprawić. Najeżdżamy na wiersz i kolumnę z błędem i klikamy myszą, albo od razu wpisujemy poprawny tekst.

Kilka pól widocznych w oknie w którym dopisujemy nowego kontrahenta wykorzystywane jest (lub będzie) przez inne programy autora np."Dostawca" to symbol naszej firmy, w systemie informatycznym naszego znacznego odbiorcy. "Płatnik", to symbol płatnika w programie w sytuacji, gdy wysyłamy towar do kilku odbiorców posiadających odrębne adresy, a płatnik a więc i analityczne konto księgowe dla nich są wspólne.

Maska NIP-u określa sposób wyświetlania NIP-u, gdy ma wartość 322, to NIP będzie wyświetlany w postaci: 999-333-22-22, a gdy 223, to 999-22-22-333.

Nowe wiersze (w oknie "Wyciąg bankowy") możemy dodawać poprzez menu kontekstowe (klawisz skrótu [Ctrl + F5]), albo przyciskiem [Nowy wiersz] (skrót [lewy Alt + D]). Jeśli dany kontrahent płaci nam za kilka faktur, to warto wprowadzić to w kilku wierszach, podając numery i kwoty za poszczególne faktury. Uprości to znacząco analizę rozrachunków w programie Fk_MbG, ponieważ program Fk_MbG w takim przypadku automatycznie zbilansuje nam faktury z zapłatami. Po każdym wprowadzonym wierszu na dole okna mamy wyświetloną sumę przychodów, rozchodów i aktualne saldo rachunku.

Opis operacji możemy każdorazowo wprowadzać z klawiatury, albo wybrać jedną z 10 przygotowanych treści po rozwinięciu pola (typu "ComboBox"). Rozwinięcia kontrolki wykonujemy klikając na ikonce "trójkącika" po prawej stronie w kolumnie "Opis", albo naciskając [Ctrl + Enter], gdy kursor znajduje się w kolumnie "Opis".

Proszę zwrócić uwagę na kolumnę "Konto". Program wypełnia je automatycznie po zmianie w kolumnie "Kontra" (symbol kontrahenta) lub "Str" (1-Wn lub 2-Ma) w sposób następujący: gdy "Str" = 1, to brana jest wartość z kartoteki kontrahentów z kolumny "Rozr" (konto syntetyczne dla zobowiązań), a gdy "Str" = 2, to wartość z kolumny "RozN" (konto syntetyczne dla należności) i dopisywany jest symbol kontrahenta. W kolumnie "Str" określamy po której stronie będzie księgowana dana pozycja. Oczywiście jeśli chcemy daną pozycję zaksięgować na inne konto, to możemy zastąpić konto utworzone automatycznie dowolnym swoim.

W polu "Opis" możemy wprowadzić dowolny tekst o maksymalnej długości 254 znaków. Tekst który często wprowadzamy w dokumentach powinniśmy przygotować procedurą [Ustawienia -> Domyślna treść w wyciągach].

Jeśli stan aktualny końcowy zgadza się ze stanem końcowym wprowadzonym z wyciągu otrzymanego z banku, to kończymy wprowadzanie klikając przycisk [Zatwierdź]. Wtedy program zapamiętuje wprowadzone dane w tabelach "WyciagNag" i "WyciagPoz".Jeśli korzystamy z programu "PrzelewMbG" firmy MaGaBit, to przelewy za nasze zobowiązania utworzone w tym programie, będą automatycznie dopisane do wyciągu z danego dnia i nie będzie potrzeby wklepywanie ich ręcznie, podobnie jak przelewy za należności z programu "BankFk" firmy MaGaBit.

Z wszystkich wprowadzonych wyciągów w wybranym miesiącu możemy utworzyć Jednolity Plik Kontrolny JPK_WB, wybierając z głównego menu [Wprowadzanie -> Tworzenie JPK_WB].