Ustalenie firmy, roku bilansowego i miesiąca dla wprowadzanych wyciągów.


Dostęp do "okna" (pokazanego poniżej) w którym będziemy mogli zarządzać tabelami "Rok" i "Miesiące", uzyskamy z głównego menu [Wprowadzanie -> Dodaj miesiąc] (rysunek po lewej) pod warunkiem zalogowania się do programu z uprawnieniami w wysokości conajmniej "6" np. jako Admin.

Wywołane "okno" ma swoje własne menu (rysunek po prawej), którym możemy dodawać nowe rekordy do prezentowanego widoku na połączone tabele "Rok" - "Miesiące", a także zmieniać lub usuwać istniejące wiersze, oczywiście pod warunkiem nie naruszenia integralności danych w tabelach pochodnych, związanych kluczami obcymi o których była mowa w podrozdziale Zasady działania.

Ponieważ w prezentowanym oknie widzimy połączone tabele "Rok-Miesiące", to działanie menu kontekstowego zależy od aktualnie wybranej kolumny, gdy jest to jedna z pierwszych kolumn (do "Zamknięty" włącznie), to polecenia menu kontekstowego [Dodaj rekord] lub [Usuń rekord] dotyczą tabeli "Rok", gdy jedna z końcowych, to tabeli "Miesiące". Gdy aktualną kolumną jest "Firma", to dodawana jest nowa firma.

Aktualna kolumna nie ma znaczenia, gdy korzystamy z menu górnego. Zawsze znaczenie ma aktualnie wybrany wiersz. Przy zmianach lub usuwaniu jest to oczywiste, zmieniamy lub usuwamy aktualnie wybrany rok lub miesiąc, natomiast przy dodawaniu firmy, roku lub miesiąca, program na podstawie aktualnych wartości proponuje kolejne.

Nowy symbol firmy dodajemy w sytuacji, gdy nasza firma ulega przekształceniu z jednej postaci w inną o odrębnej osobowości prawnej, a nowa firma jest następcą prawnym dotychczasowej firmy np. dotychczasowa firma istniejąca jako spółka z o.o. zostaje postawiona w stan likwidacji, a w jej miejsce powstaje nowa firma jako spółka akcyjna. Umożliwi to nam odrębne księgowanie dokumentów starej firmy, jak i nowej. Możemy to również wykorzystać, gdy od początku kolejnego roku zechcemy kompletnie zmienić symbole kontrahentów, towarów i usług lub ewidencję księgową.

Rok bilansowy może się rozpocząć w dowolnym miesiącu kalendarzowym i może trwać nawet 98 miesięcy.

"Zamknięty" rok (ptaszek w kolumnie [Zamknięty]) oznacza, że nie można wprowadzać do wyciągów tego roku żadnych zmian z wyjątkiem zmiany nr faktury (w programie Fk_MbG) w celu zbilansowania rozrachunków. Podobnie "Zamkn.Mc" oznacza, że do tak oznaczonego miesiąca nie można wprowadzać zmian.

Przy dodaniu nowej firmy lub roku, dodawany jest przez program, również nowy miesiąc, ponieważ nie ma sensu istnienie wiersza dla nowego roku, bez żadnego powiązanego miesiąca.