3. Tabela stałych wykorzystywanych w programie WyciągMG.


Dostęp do tabeli stałych programu WyciągMG (Stale.Dbf) uzyskamy z głównego menu [Plik -> Edycja stałych programu] po zalogowaniu się do programu z uprawnieniami administratora.

Nie możemy zmieniać zdefiniowanych symboli stałych (widocznych w kolumnie NAZWA), ponieważ program wykorzystuje je w trakcie normalnego funkcjonowania i jakakolwiek zmiana w kolumnie [Nazwa] spowodowałaby błędy w działaniu programu. Możemy zmieniać wartość istniejących stałych.

Wszelkie zmiany należy wykonywać rozważnie, proszę zapamiętać wcześniejszą wartość, a po zmianie wypróbować poprawność działania podstawowych funkcji programu i w razie potrzeby przywrócić poprzednią wartość. Nieoczekiwane rezultaty przyniesie skrócenie długości symbolu konta księgowego zmianę maskę (filtru) konta, przy już istniejących zapisach w kartotece kont i tabelach obrotów. Z tego względu nie należy nigdy skracać maski wprowadzania kont księgowych, gdy już rozpoczęto jakąkolwiek ewidencję obrotów.

Proszę zwrócić uwagę na "Wartość" dla wiersza "F_Konto". Należy tu wpisać maskę (filtr), która określa sposób i długość wprowadzanego analitycznego konta księgowego. Autor założył, że konto nie powinno być krótsze niż 9 znaków i nie może być dłuższe niż 20 znaków. Każdy znak "X" w masce oznacza, że na danej pozycji można wprowadzać dowolne litery lub cyfry, natomiast "9" dopuszcza tylko cyfry. Znaki "@R" na początku maski oznaczają, że inne znaki niż "X 9" będą wyświetlone w takiej postaci jak zostały podane w filtrze. Maska w postaci "@R 999-XXX-XXX" oznacza, że konto księgowe będzie maksymalnie 9 znakowe, z których 3 pierwsze pozycje mogą być tylko cyframi, a co kolejne trzy znaki konta zostaną postawione kreski rozdzielające np. dla wprowadzonego konta 101A020B0 uzyskamy: 101-A02-0B0.

"TAK" w kolumnie "Wartość" dla wiersza "DrukZnakow" oznacza, że niektóre wydruki będą drukowane znakowo, to znaczy w taki sposób jak pracują drukarki mozaikowe. Obecnie wydruk znakowy możliwy jest tylko dla wydruku polecenia księgowania.

Jako wartość w wierszu "Il_Dni" wpisujemy domyślną liczbę dni na zapłatę za nasze faktury. Podana tutaj liczba dni na zapłatę zostanie wpisana dla wszystkich nowo dodawanych w programie WyciągMG kontrahentów.

Na podstawie sumy wartości z wiersza "NrPK" i symbolu rachunku bankowego *100, oraz nr dnia miesiąca ustalany jest nr PK utworzonego z wyciągu.

Zmiany wprowadzone w wartościach stałych będą obowiązywać po zamknięciu programu i ponownym jego uruchomieniu.