3. Obsługa programu ZasobyMG do ewidencji środków trwałych.


Jeśli wcześniej eksploatowaliśmy DOS-owy program "Środki trwałe" firmy MaGaBit, to powinniśmy rozpocząć od zaimportowania kartoteki środków trwałych z tego programu. Importu naszych środków trwałych dokonujemy do aktualnej firmy, roku i miesiąca (wybranych w sposób opisany w podrozdziale Zasady działania), wskazując z głównego menu kolejno [Plik -> Stary progr. "Środki trwałe" -> Przepisz środki trwałe]. Najlepiej przenieść środki trwałe ze starego programu na koniec roku poprzedzającego rok, który chcemy już ewidencjować w nowym programie i od razu wykonać przeniesienie środków na nowy rok kalendarzowy wybierając z menu [Nowy rok].
Możemy również przepisać obroty ze starego programu wykonując [Plik -> Stary progr. "Środki trwałe" -> Przepisz stare obroty]. Plik z którego będą przepisywane środki trwałe (obroty), zależy od aktualnie wybranego miesiąca i folderu zewnętrznego wybranego w procedurze [Plik -> Parametry programu].


Eksploatacje programu możemy rozpocząć od dopisania swoich użytkowników odpowiedzialnych za poszczególne środki trwałe i zdefiniowania kodów księgowania umorzenia. Nic się jednak nie stanie złego, gdy to pominiemy i od razy zaczniemy wprowadzać nasze środki trwałe jak to opisano w rozdziale Wprowadzanie obrotów. W takim przypadku tabele użytkowników i kodów księgowania uzupełnimy na bieżąco w trakcie wprowadzania środków trwałych do naszej kartoteki.

Z menu głównego poprzez [Wprowadzanie -> Kartoteka użytkowników] możemy wywołać "okno" w którym zobaczymy na ekranie istniejących użytkowników, a za pomocą przycisków [Dodaj], [Usuń] związanego z wywołanym oknem, dopisywać nowych albo usuwać istniejących użytkowników. Dopisywanie nowych użytkowników możemy również wykonać naciskając klawisze [Ctrl+F5], a usunąć aktualnie wybrany wiersz klawiszami [Ctrl+F8]. Nie da się usunąć użytkownika, który występuje już w tabeli "SrTrKart" lub "SrTrObro", z powodu narzuconego na te tabele ograniczenia "klucza obcego" do tabeli "SrTrUzytk". Użytkownicy są przyporządkowani do wybranej firmy. Umożliwia to przypisanie w innej firmie pod takim samym symbolem użytkownika o innej nazwie.

Najczęstszą formą prezentowania danych zawartych w jakimś pliku jest tablica jaką przedstawiono powyżej. Sposób obsługi jest bardzo podobny niezależnie od prezentowanej treści (zawartości). Działa więc menu kontekstowe jakie przedstawiono w poprzednim podrozdziale Zasady działania. Nagłówki kolumn w kolorze żółtym oznaczają, że dane pole wchodzi w skład wybranego porządku, czyli decyduje o kolejności wyświetlanych danych.

Gdy nagłówek kolumny niewiele nam mówi, możemy najechać wskaźnikiem myszy na ten nagłówek i wtedy najczęściej pojawi się obszerniejszy opis tej kolumny. Powyżej przedstawiono przykładowy widok ekranu z wywołaną tablicą "SrTrDekr" (dla firmy C), po najechaniu wskaźnikiem myszy na nazwę kolumny [Kod]

Szerokość kolumn możemy zmieniać. Robimy to za pomocą "myszy". Ustawiamy wskaźnik "myszy" na kresce rozdzielającej nagłówki kolumn. Następnie naciskamy i trzymamy naciśnięty lewy klawisz "myszy" i przesuwamy "mysz" w prawo, aby zwiększyć lub lewo, aby zmniejszyć szerokość wybranej kolumny. Natomiast gdy podwójnie klikniemy "myszą" na kresce rozdzielającej nagłówki kolumn, to program sam ustali optymalną szerokość kolumny, tak aby widoczna była cała zawartość kolumny bez pustych miejsc.
Najczęściej po zamknięciu okna program zapamięta kolejność i szerokość poszczególnych kolumn i po następnym wywołaniu tego samego okna program odtworzy nam układ kolumn jaki zostawiliśmy ostatnio.


Powinniśmy pamiętać o archiwowaniu (kopiowaniu) naszych zbiorów, zawsze jak wprowadzimy większą ilość danych. Większość danych programu ZasobyMG i Fk_MG zapamiętana jest w plikach systemu bazodanowego Oracle. Program "Oracle Database XE" przy instalacji dodaje do menu systemowego [Start -> Programy -> Oracle Database XE] polecenie do wykonania całościowej kopii bazy [Backup Database]   i   [Restore Database] do odtworzenia z kopii całej bazy Oracla.

Wybierając z menu głównego [Plik -> Archiwuj zbiory] program wykona eksport danych użytkownika MG_FK do pliku expmg.DMP i zapyta, czy chcemy zarchiwować expmg.DMP, a następnie pojawi nam się okno w którym [Wykonaj] uruchomimy procedurę archiwizacji plików z definicjami raportów (wydruków) i plików w których określono parametry działania programu ZasobyMG. Tworzony jest plik typu [.Zip], którego nazwę możemy zmienić, ze skompresowanymi wszystkimi plikami typu [.Dbf], [.Fpt] i zbiorami typu [.rep]. Odtworzenie tak spakowanych zbiorów wykonamy wybierając z menu [Plik -> Odtwórz zbiory]. Przykładowy widok ekranu podczas archiwizacji przedstawiono poniżej.

Plik expmg.DMP tworzony jest za pomocą programu Exp.exe z folderu systemu Oracle, uruchamianego przez program ZasobyMG przed procedurą archiwizacji. Odtworzenie obiektów użytkownika z pliku expmg.DMP możemy wykonać poprzez menu systemowe: [Start -> Programy -> MaGaBit -> Importuj tabele użytkownika MG_FK]. Odtworzenie to kasuje wszystkie istniejące przed odtworzeniem obiekty użytkownika MG_FK w systemie Oracle, zastępując je tymi, które zostały wcześnie wyeksportowane, w wersji jakiej istniały w momencie eksportu.

Życzę zadowolenia ze stosowania tego programu i proszę o wszelkie uwagi na adres:

    Maciej Gabrysiak