Opis zmian w programie PłaceMG od dnia 2006.09.30


Poniżej opisano ostatnio wprowadzone zmiany w programie PłaceMG (najniżej są najstarsze):

68. Dnia 2020.01.13 w wersji 2.2.02 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (25). Dodano symbole płacowe: [KuP - Koszy uzyskania Pracownika] i [KrZ - Koszty ryczałtowe Zleceniobiorcy].

67. Dnia 2019.09.23 w wersji 2.2.01 rozszerzono pole pierwszego progu podatkowego tabeli Progi, o część ułamkową.

66. Dnia 2019.08.22 w wersji 2.2.00 dodano podatek zerowy o symbolu "951" dla młodych do 26 roku życia.

65. Dnia 2019.01.18 w wersji 2.1.09 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (24).

63. Dnia 2017.03.18 w wersji 2.1.08 uwzględniono obcokrajowców w pliku KduPlace. Przy braku PESEL-a program jako identyfikator pracownika wpisze Kadry->ZNIP.

62. Dnia 2016.10.30 w wersji 2.1.07 dodano możliwość wydrukowania zestawienia sumowanych list płac w poszczególnych latach pod Rp-7. [PłaceMG -> Kartoteka płacowa -> Wprowadzanie i przeglądanie -> Wydruki -> Płace do Rp-7]. 61. Dnia 2016.03.30 w wersji 2.1.06 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 3.1_1).

60. Dnia 2016.01.11 w wersji 2.1.05 zastosowano stawkę podatku "940" dla chorobowego trwającego cały miesiąc.

59. Dnia 2015.09.29 w wersji 2.1.04 do tabeli MiejscPr dodano kod "UrO" dla wprowadzania liczby godzin urlopu opieki w liście akordowej.

58. Dnia 2015.08.25 w wersji 2.1.03 do tabeli ZusKUbez dodano kody tytułu ubezpieczenia 2240, 2241 i 2242 dla Rady Nadzorczej.

57. Dnia 2015.06.30 w wersji 2.1.02 w procedurze tworzenia listy płac, dodano pole na wprowadzenie liczby godzin urlopu na opiekę nad dzieckiem do 14 lat (symbol dodatku "UrO" i "061").

56. Dnia 2015.05.18 w wersji 2.1.01 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (22).

55. Dnia 2015.01.02 w wersji 2.1.00 zmieniono sposób wyliczania składek ZUS od wynagrodzenia Rady Nazorczej. Listy płac dla Rady Nadzorczej należy wybrać typ listy "9", wtedy program wyliczy składki emerytalną i rentową.

54. Dnia 2014.12.11 w wersji 2.0.07 popraiono wyświetlanie starych obrotów z bezosobowego funduszu płac.

53. Dnia 2014.09.08 w wersji 2.0.06 w procedurze wyliczania płac dodano zmienną Self:wIl_G_Mc. Wartość wynagrodzenia najniższego za godzinę wyliczana jest z ilorazu: Wynagr_Najn_za_mc / wIl_G_Mc. Ilość godzin na miesiąc ustawiamy w tabeli Stale.Dbf w wierszu Il_G_Mc, jeśli podamy tam 0 (zero), to program podstawi liczbę godzin z tabeli DniPracy właściwą dla miesiąca sporządzenia listy płac.

52. Dnia 2014.02.08 w wersji 2.0.05 dodano symbole '621' i '622' odpowiednio zasiłek macierzyński-rodzicielski i macierzyński-ojcowski.

51. Dnia 2014.01.17 w wersji 2.0.04 poprawiono tworzenie polecenia księgowania z potrąceń. W pliku instalacyjnym pominięto kopiowanie danych przykładowych dla tabeli PlaceKar.Dbf i tabel powiązanych: PlaceKa2, PlacePoz, ListyP, Place.

50. Dnia 2013.11.15 w wersji 2.0.03 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (20).

49. W dniu 2013.07.06 w wersji 2.0.02 poprawiono blokadę nieaktywnych klawiszy (Ctrl+F3, Ctrl+Del, Ctrl+Shift+F8).

48. W dniu 2013.04.10 w wersji 2.0.01 dostosowano program do wersji bazy danych MS SQL Server 2012.

47. W dniu 2013.01.02 udostępniono wersją 2.0.00 w której przeniesiono tabele programu płacowego do MS SQL Servera 2008 R2.

46. Dnia 2011.03.09 w wersji 1.2.9 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (18).

45. 25 stycznia 2011 r. udostępniono wersję 1.2.8 w której przystosowano program do rejestrowania programu ze strony www.e-magabit.pl

44. W dniu 2010.04.01 w wersji 1.2.7 dodano możliwość ustawienia zaokrąglania wyliczanych składników płac płacy brutto. Program będzie zaokrąglał te składniki do tylu miejsc po przecinku, ile podamy w parametrze [ZAOKR_BRUT] (patrz tabela Stale.Dbf). Domyślnie podano "2", co oznacza zaokrąglanie do groszy, podanie "1" do dziesiątek groszy, "0" do pełnych złotych.

43. W dniu 2010.01.27 w wersji 1.2.6 dodano możliwość wyliczania składki płatnika na emerytury pomostowe. Składka jest wyliczana dla tych osób, które mają w kartotece kadrowo-płacowej wpisany składnik "pom".

42. W dniu 2010.01.13 w wersji 1.2.5 dodano możliwość usunięcia list płac z całego wybranego roku.

41. W dniu 2009.12.02 w wersji 1.2.4 poprawiono błąd w programie związany z wprowadzeniem kolumny "Rok" w tabelach: ListyP, Place.

40. W dniu 2009.11.03 w wersji 1.2.3 dodano możliwość numeracji list płac w ramach roku kalendarzowego. Dodano kolumnę "Rok" w tabelach: ListyP, Place, Akord.
Do tabeli "PlaceKar" dodano pole (kolumnę) "CZYGS" ("CzyGs?" - Czy nie liczyć składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ?). "Ptaszek" w tej kolumnie w wierszu jakieś osoby oznacza, że dla niej program nie policzy składki na FGŚP.

39. W dniu 2009.03.19 w wersji 1.2.2 dodano możliwość druku listy płac (pasków) z miesiącem wpisanym w kolumnie "w układzie kosztowym". Program będzie korzystał z miesiąca "w układzie kosztowym", gdy parametr [McNaleznyc] = NIE (patrz tabela Stale.Dbf), wtedy ten miesiąc będzie podstawą do wyliczenia dodatku za staż pracy.

38. Dnia 2009.03.10 w wersji 1.2.1 dostosowano eksport z płac do nowego druku PIT-11 (17).

37. Dnia 2009.02.20 w wersji 1.2.0 dodano typ listy "R" z podatkiem ryczałtowym o symbolu "991" dla umów zlecenia do wartości 200 zł.

36. W dniu 2008.12.08 w wersji 1.1.25 dodano do tabeli Przelewy.Dbf kolumny: "NR_PR" i "DATA" (pod potrzeby programu PrzelewMG).

35. W dniu 2008.09.10 w wersji 1.1.24 poprawiono wpisywaną do deklaracji ZUS DRA kwotę składki na Fundusz Pracy. Błąd pojawiał się, gdy użyto dla jakiejś osoby w kartotece płacowej oznaczenia "Pomiń wyliczenie składki na FP".

34. W dniu 2008.08.04 w wersji 1.1.23 dodano podgląd danych firmy będącej właścicielem licencji z możliwością zmian niektórych danych np. konta bankowego.

33. W dniu 2008.07.10 w wersji 1.1.22 zmieniono eksport z płac do deklaracji ZUS RZA składników dotyczących umów zlecenia i umów o dzieło. Od tej wersji do RZA trafią składniki z BFP o kodach "69x", gdzie x to cyfry od 0 do 9.

32. W dniu 2008.05.12 w wersji 1.1.21 dodano eksport przelewów na ROR w formie akceptowanej przez banki w systemie ELIXIR (np. PKO BP). Przelewy będą zapisane w pliku BgzNew.Txt, gdy parametr [BgzNew] = NIE (patrz tabela Stale.Dbf).

31. W dniu 2008.05.02 w wersji 1.1.20 przesunięto część parametrów programu z rejestru Windows do pliku PłaceMG.ini oraz poprawiono wyliczanie podatku od wynagrodzeń autorskich.

30. W dniu 2008.02.23 w wersji 1.1.19 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 2.7a).

29. Dnia 2007.12.13 w wersji 1.1.18 zmieniono sposób obniżania płacy zasadniczej w przypadku wprowadzenia godzin chorobowego. Wskaźnik Ws_C wyliczany jest na podstawie ilorazu:     (240 - LiczbaGodzinChorobowego) / (30 * 8),     zamiast ilorazu:       LiczbyGodzinPrzepracowanych / LiczbyGodzinNominalnych.
Dodatkowo uwzględniono obniżkę składki rentowej pracownika przy wyliczaniu wynagrodzenia za chorobę (patrz plik pomocy: "Listy płac -> Kody dodatków i potrąceń").

28. Dnia 2007.11.05 w wersji 1.1.17 poprawiono działanie programu dla przypadku istnienia dwóch niezamkniętych pożyczek tego samego rodzaju, dla tej samej osoby.

27. Dnia 2007.08.02 w wersji 1.1.16 poprawiono sumowanie składek płatnych przez pracodawcę w wydruku PL-Zus. Błąd pojawił się po zmianie wysokości składki rentowej płatnej przez pracownika.

26. Dnia 2007.05.02 w wersji 1.1.15 dodano możliwość bardzo prostego rejestrowania (przekształcenia z wersji demonstracyjnej w pełną) programu zamówionego przez Internet. Wystarczy uruchomić procedurę "Pomoc -> Rejestracja programu" podać swój NIP i hasło (ustalone w trakcie zamawiania programu poprzez stronę www.magabit.com.pl), a program zrobi wszystko co potrzeba.

25. W dniu 2007.04.26 w wersji 1.1.14 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 2.6j).

24. W dniu 2007.04.20 w wersji 1.1.13 zmodyfikowano sposób wyliczania wynagrodzenia za czas choroby (zasiłków chorobowych). Szczegóły w pliku pomocy Listy płac -> Kody dodatków i potrąceń.

23. W dniu 2007.04.12 w wersji 1.1.12 dostosowano program do druku PIT-11 (15).

22. W dniu 2007.04.10 w wersji 1.1.11 dostosowano, zapamiętywanie położenia okna w programie i odwołania do sterownika ODBC, do systemu MS Vista.

21. W dniu 2007.03.29 w wersji 1.1.10 uzupełniono wyliczanie kwot potrącenia na ROR dla umów zlecenia i o dzieło, analogicznie do stosowanego dla pracowników etatowych.

20. W dniu 2007.02.26 w wersji 1.1.9 dodano możliwość drukowania kartoteki wynagrodzeń wg list płac dla całych wybranych działów. Dodano eksport wynagrodzeń Rady Nadzorczej (symbol "440") do deklaracji RCA lub RZA, oraz dodano sumowanie składek z tytułu zatrudnienia na etacie i umowy zlecenia dla osób o takim samym numerze pracownika. W wydruku PL-8 dodano możliwość drukowania każdego składnika od nowej strony (parametr [NewPage] = TAK w tabeli Stale.Dbf).
Ustawienie parametru [BgzNew] = TAK w tabeli Stale.Dbf spowoduje w trakcie procedury [Listy -> Przelewy] utworzenie pliku BgzNew.Txt z przelewami w formacie oczekiwanym w programie HomeBanking BGŻ SA O/Ostrołęka.

19. W dniu 2007.02.03 w wersji 1.1.8 dodano możliwość pominięcia przepisywania do programu płac godzin urlopu wprowadzonych w programie KadryMG w absencjach. W tabeli Stale.Dbf w wierszu "PrzepiszUr" w kolumnie [Wartość] należy wpisać "NIE", podanie "Nie" spowoduje dodatkowo, że godziny urlopu nie będą zmniejszać należnej płacy zasadniczej.

18. W dniu 2007.01.25 w wersji 1.1.7 poprawiono zarządzanie pamięcią dynamiczną (pojawiające się czasami błędy 5333). W wydruku "pasków" dodano wartość netto Poprawiono wyliczanie dodatku za wysługę lat.

17. W dniu 2007.01.08 w wersji 1.1.6 dodano nazwę firmy w wydruku listy płac.

16. W dniu 2007.01.02 w wersji 1.1.5 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 2.5d).

15. W dniu 2006.11.15 w wersji 1.1.4 dodano możliwość odtwarzania zarchiwizowanych zbiorów programu. Uwaga!! Odtwarzanie zamazuje dotychczasową zawartość plików.

14. W dniu 2006.11.03 w wersji 1.1.3 dodano możliwość drukowania w listach płac typu "3" wartości wprowadzonych w tabeli Akord.Dbf . W tym celu do tabeli Stale.Dbf dodano wiersz "DrukujGodz" z wartością "TAK", oczywiście zmieniając wartość na "NIE" pominiemy wydruk danych z tabeli Akord.Dbf .

13. W dniu 2006.10.19 w wersji 1.1.2 zablokowano automatyczne wstawianie kwoty "do wypłaty" w "ROR" przy tworzeniu list płac typu "nie podstawowego" oraz dodano nazwę działu przy wyświetlaniu list płac. Dodatkowo dodano oddzielne menu przy edycji tabeli Dekret.Dbf, a w nim możliwość wyświetlenia sumy wskaźników dla wybranej pozycji kosztów oraz możliwość przepisania wskaźników z pozycji [BRU] do odpowiednich (wg kont) pozycji [zus].

12. W dniu 2006.10.09 w wersji 1.1.1 wprowadzono kilka drobnych poprawek (między innymi w wydruku listy płac wskazywany jest miesiąc należnych wynagrodzeń, zamiast miesiąca poniesionych kosztów).

11. W dniu 2006.09.30 w wersji 1.1.0 do tabeli "Dekret.Dbf" dodano pola (kolumny) "ROZBIJ" i "WSKAZNIK" ("Rozbij ?" - Czy dana pozycja kosztów ma być rozbita proporcjonalnie do wprowadzonych wartości w kolumnie "Wskaźnik"). Przy tworzeniu listy płac typu "3" program korzysta z nowej tabeli "Akord.Dbf" gdzie możemy wpisać liczbę godzin (jednostek) przepracowanych na jednym ze zdefiniowanym miejsc pracy w tabeli "MiejscPr.Dbf". Na postawie wierszy tabeli "Akord" i sposobu wyliczenia z tabeli "MiejscPr" program wyliczy składniki wynagrodzenia.